top of page

Deze website is met zeer veel zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat er (deels) onjuiste informatie is opgenomen.. Laat u het ons in dat geval weten. Wij kunnen dan z.s.m. de informatie bijstellen. Villasvar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foute of onvolledige informatie.

 

Alle rechten zijn voorbehouden. Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, en/of illustraties, zijn in eigendom van Villasvar of worden door Villasvar met toestemming van de rechthebbende op deze site getoond en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Villasvar. 

 

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Villasvar is niet aansprakelijk voor de inhoud op deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. 

De bedragen in Euro's zijn op hele Euro's afgerond en inclusief BTW. Alle informatie en prijzen op deze website kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. 

Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Villasvar.

 

 

bottom of page